ww Piotr 11 2022

  

Płyty                       

"World of Orient" - to międzynarodowy projekt muzyczny Piotra Kopietza, który wraz z wybitnymi artystami, muzykami, wirtuozami instrumentów etnicznych, zaprasza Słuchaczy do muzycznej podróży w niezwykłe miejsca i czasy. Urzekająco aromatyczna mieszanka muzyki polskiej, żydowskiej, bałkańskiej, sefardyjskiej i bliskowschodniej, doprawiona swobodną improwizacją oraz egzotyką dźwiękową, to muzyczna uczta dla każdego, kto pragnie rozsmakować się w wyjątkowości Świata Orientu.                              

 "Retrato" - skierowana jest zarówno do kone­se­rów, jak i do tych, któ­rzy pierw­szy krok do świata tanga mają jesz­cze przed sobą. Zmysłowe, argen­tyń­skie tango uwodzi inten­syw­no­ścią i ekspresją oraz two­rzy spe­cy­ficzny rodzaj intym­no­ści, który w sposób szcze­gól­ny wyraża się w wyda­niu kame­ral­nym. Takie też pro­po­nuje zespół Sentido, który łącząc brzmie­nie ban­do­ne­onu, for­te­pianu i gitary sięga po to, co w reper­tu­arze tan­go­wym naj­lep­sze: utwory daw­nych mistrzów oraz nie­zrów­na­nego Astora Piazzolli. Tworząc płytę, tak jak two­rzy się zapa­chy, doda­li­śmy do naszej muzycz­nej "nuty bazo­wej" "nutę serca" i "nutę zmy­słu", czyli instru­menty per­ku­syjne oraz (w dwóch ostat­nich utwo­rach) kwin­tet smycz­kowy.                

Więcej o płytach: (kliknij)  https://kop-art.art/projekty/sentido

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani kup­nem w/w płyt, to pro­simy o kon­takt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Piotr Kopietz  

 

Multiinstrumentalista, aranżer, kompozytor. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie akordeonu. Swoje umiejętności wykonawcze doskonalił podczas stypendium na Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu (Austria). Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania kulturą  na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

Należy do grona kilku muzyków w Polsce grających na narodowym instrumencie argentyńskim – bandoneonie oraz jest jednym z niewielu artystów koncertujących na niezwykle rzadkim instrumencie – francuskiej akordinie.

Jest laureatem kilkunastu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych. Koncertuje solo, w zespołach kameralnych oraz z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych w Polsce i poza jej granicami.

Prezentując muzykę klasyczną, rozrywkową, improwizowaną i world music wystąpił na szeregu uznanych festiwali oraz wielu znamienitych scenach koncertowych (większość polskich filharmonii, teatrów i ośrodków kultury, Studio Koncertowe im. W. Lutosławskiego, Muzyczne Studio Polskiego Radia im. A. Osieckiej, Zamek Królewski w Warszawie, Sinfonia Varsovia i wiele innych).

Jest twórcą i kierownikiem artystycznym kilkunastu zespołów i projektów muzycznych. Ponadto na stałe występuje w zespołach „Gang Tango” - czołowy polski zespół wykonujący tanga świata, „Orkiestra Adria" - zespół nawiązujący składem i idiomem brzmieniowym do zespołów występujących w międzywojennych lokalach i teatrach rewiowych Warszawy. 

Jako artysta sesyjny nagrywa muzykę klasyczną i rozrywkową dla radia, telewizji, teatru i filmu. Jako solista-akordeonista współpracował ze zdobywcą Oskara, Janem A.P. Kaczmarkiem, nagrywając muzykę kompozytora. Przez 5 sezonów artystycznych wykonywał muzykę na żywo w spektaklu „Tango Piazzolla” w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie.

W 2011 r. nagrał swoją debiutancką płytę „Retrato” z tangami argentyńskimi różnych epok oraz kompozycjami własnymi inspirowanymi tangiem. Jest również aranżerem wszystkich utworów, które znalazły się na płycie. Wydawnictwo zostało entuzjastycznie przyjęte w środowisku tangowym.

W styczniu 2020 r. wziął udział w trasie koncertowej zwieńczonej nagraniem płyty pt. „World Tangos” występując u boku światowej sławy skrzypka – Roby’ego Lakatosa.

Jako aranżer współpracował z takimi zespołami i artystami jak: Kayah, Kuba Badach, Katarzyna Cerekwicka, Anna Karwan, Lala Czaplicka, Sentido, Orkiestra Adria, Gang Tango, Retro Orchestra.

W dziedzinie kompozycji szczególnie bliska jest mu filmowa i teatralna muzyka ilustracyjna oraz szeroka pojęta „world music”. Wybitny brazylijski artysta i dyrygent, Jose Maria Florencio powiedział o nim: „…[dzięki twórczości Piotra Kopietza] Polska zaczyna być miejscem, gdzie kompozycje na bandoneon i tango powstają na poziomie co najmniej tak wspaniałym, jak na poziomie samego Astora Piazzolli. Mamy fantastycznego kompozytora…”.

Doświadczenie zawodowe 

     kliknij TU aby dowiedzieć się więcej

Wykształcenie     

2008 – 2009 Ukończył stu­dia pody­plo­mowe na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania na kie­runku „Zarządzanie dla twór­ców, arty­stów i ani­ma­to­rów kultury”

2003 – 2008 Ukończył stu­dia magi­ster­skie w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na Wydziale Instrumentalnym na kie­runku gra na akordeonie

2004 – 2007 Ukończył Studium Pedagogiczne na Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym Akademii Muzycznej w Warszawie

2005 – 2006 Studia w ramach sty­pen­dium „Socrates — Erasmus” na Universität für Musik und dar­stel­lende Kunst w Grazu (Austria) na kie­runku gra na akordeonie

2003 – 2004 Studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Historycznym na kie­runku muzykologia

1999 – 2003 Ukończył Liceum Ogólnokształcące nr II w Opolu, klasa o pro­filu ogól­nym z roz­sze­rzo­nym j. angielskim

1997 – 2003 Ukończył z wyróż­nie­niem Państwową Szkołę Muzyczną II st. w Opolu, tytuł zawo­dowy Muzyk — Instrumentalista w zakre­sie gry na akordeonie

Doświadczenie zawodowe 

2016 – nadal, Prezes Fundacji Centrum Kultury Retro

2016 – 2020 Praca w Klubie Kultury „Relax” w Warszawie, Dzielnica Praga-Południe, na sta­no­wi­sku „Zastępca Kierownika”

2010 – 2020 Praca w Agencji Artystycznej Kop-Art, naj­pierw na sta­no­wi­sku „Specjalista do spraw koor­dy­na­cji wyda­rzeń arty­stycz­nych”, następnie jako „Dyrektor Artystyczny”

2008 – 2020 Praca w Agencji Artystycznej Kop-Art w cha­rak­te­rze muzyka, kom­po­zy­tora i aranżera

2008 – nadal, Praca w cha­rak­te­rze nauczy­ciela gry na akor­de­onie i ban­do­ne­onie – indy­wi­du­alne zaję­cia na tere­nie Warszawy

2006 – nadal, Działalność w zakre­sie kom­po­zy­cji oraz aran­ża­cji muzycznej

1995 – nadal,  Intensywna dzia­łal­ność kon­cer­towa na tere­nie Polski i Europy - jako muzyk soli­sta oraz kameralista

1998 – 2003 Coroczny udział w let­nich Międzynarodowych Kursach Interpretacji Muzycznej

2000 – 2001 Wolontariusz, czło­nek sto­wa­rzy­sze­nia „Leo 2000” (przy orga­ni­za­cji „Lions Club”) — dzia­ła­nia na rzecz dzieci z domów dziecka

Dotychczasowe osiągnięcia   

Laureat kil­ku­na­stu ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów muzycz­nych, m.in.:

 1. Festiwal Akordeonowy w Mławie 1997 r. — III nagroda, 1999 r. — II nagroda, 2001 r. — II nagroda, 2005 r. — III nagroda
 2. Konkurs Zespołów Kameralnych w Brzegu 1998 r. — I nagroda
 3. Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe w Sanoku 1998 r. — wyróż­nie­nie, 2002 r. — II nagroda
 4. Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Klingenthal (Niemcy) 1999 r. — II nagroda, 2002 r. – finalista
 5. Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Castelfidardo (Włochy) 1999 r. — III nagroda, 2002 r. – finalista
 6. Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy w Chełmie 2001 r. — II nagroda
 7. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej w Przemyślu 2002 r. — III nagroda
 8. Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych w Chełmie 2004 r. — II nagroda
 9. Ogólnopolski Konkurs im. M. Sokołowskiego w Lublinie 2007 r. — I nagroda

Za swoje osią­gnię­cia arty­styczne został uhonorowany:

 1. sty­pen­dium arty­stycz­nym Ministra Kultury i Sztuki (1997, 1998, 2000 r.)
 2. sty­pen­dium Prezydenta Miasta Opola (1999, 2000, 2002 r.)
 3. sty­pen­dium Rozgłośni Radia Opole (2002 r.)
 4. wyróż­nie­niem Marszałka Województwa Opolskiego ,,Prymus Opolszczyzny 2002"
 5. wyróż­nie­niem Prezydenta Miasta Opola ,,Orzeł Opolszczyzny" (1999, 2000, 2001, 2002, 2003 r.)

 

Więcej o Piotrze: (kliknij)  https://www.piotrkopietz.art/